Politika privatnosti

Opšti podaci i podaci o rukovaocu obradom podataka o ličnosti 

KNJIGAPRIČA DOO NOVI SAD sa sedištem na adresi: Bulevar Slobodana Jovanovića 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija, MB: 21598879, PIB: 112056793 (u daljem tekstu: “Knjigapričca ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (u daljem tekstu: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Lični podaci“). 

Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo. Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Ličnim podacima. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovoj platformi, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama.

U svakom slučaju, budite slobodni da nas kontaktirate na email adresu: [email protected] 

Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Knjigapriča obrađuje 

Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.
Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci koje Knjigapriča prikuplja i obrađuje o Vama su:

Podaci koje Knjigapriča prikuplja i obrađuje o Vama ukoliko ih unesete posebno na svom Profilu su:

Način prikupljanja podataka o ličnosti

‍Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1) Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

a) Prilikom registracije i kreiranja naloga na platformi

Prilikom Vaše registracije i kreiranja naloga na platformi u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime i email adresu.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da Vam omogućimo kreiranje naloga, što će Vas dalje onemogućiti u kupovini audio knjige.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste kreiranje Vašeg naloga na platformi.

Navedeni lični podaci se čuvaju dokle god ne obrišete svoj nalog.

U cilju zaključenja ugovora o kupovini audio knjige, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora i ispunjenja naših pravnih obaveza (izdavanje elektronske fakture), u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime i email adresu.

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupovini audio knjige.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupovini audio knjige, poštovanje pravnih obaveza i radi razmatranja različitih prigovora/reklamacija u vezi sa proizvodima odnosno audio knjigama.

Navedeni Lični podaci se čuvaju trajno.

c) Prilikom posete platformi

Prilikom Vaše posete platformi, mi prikupljamo Vaše podatke putem kolačića.

Više o kolačićima i o podacima koji se tom prilikom prikupljaju možete pronaći u Politici o kolačićima. 

d) Prilikom prijave na newsletter

Prilikom registracije na Knjigapriča, Vi dajete pristanak Knjigapriči da Vas prijavi na newsletter PromoPriča kojim prikuplja Vaš Lični podatak: ime, prezime i email adresu. 

Svrha obrađivanja navedenog Ličnog podatka jeste slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vestima, promocijama. 

Navedeni Lični podaci se čuvaju dokle god ne opozovete pristanak. 

e) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja nas (putem email-a) radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima, Vi dajete pristanak Knjigapriči da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime i email adresu.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Knjigapriče. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Navedeni Lični podaci se čuvaju dokle god ne opozovete pristanak.

f) f) Prilikom Vašeg dodatnog popunjavanja Knjigapriča profila

Ukoliko korisnik želi da dobija unapredjeno personalizovano iskustvo i poklon vaučer od 150.00 RSD. Korisnik ima mogućnost da na svom profilu (opciono) dopuni sledeće podatke o sebi:

• datum rođenja;

• državu;

• grad;

žanrove koje voli da sluša;

Knjigapriča ove podatke koristi isključivo u cilju što boljeg personalizovanog iskustva korisnika i promocija koje korisnik dobija.

Navedeni Lični podaci su opcioni i čuvaju se dokle god korisnik ne obriše podatke sa svog profila ili ne obriše svoj Knjigapriča profil.

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi kupovine audio knjigu u tuđe ime, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

Vaš pristanak 

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: [email protected]    

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

Izvršenje ugovornih obaveza 

Knjigapriča prikuplja Lične podatke koji su neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama. 

• Poštovanje pravnih obaveza  

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Knjigapriče (izdavanje elektronske fakture), odnosno obaveza definisani različitim zakonima.

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima i to isključivo IT kompanijama koje održavaju platformu, oglašivačima i marketinškim agencijama.

Knjigapriča neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Period čuvanja Ličnih podataka

Pored svakog osnova prikupljanja podataka jasno je označen period čuvanja Ličnih podataka. Molimo vas da pogledate.

Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovom Obaveštenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom  i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

• da od Knjigapriče zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;

• da od Knjigapriče zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Ličnih podataka i prava na prigovor na obradu;

• a podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

• da se njegovi netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;

• da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Knjigepriča ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Knjigapriči proveru tačnosti Ličnih podataka;

2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;

3) Knjigapriči više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Knjigapriča je dužna da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Knjigapriča je dužna da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Lične podatke koje je prethodno dostavilo Knjigipriča primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Knjigapriče kojoj su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Knjigapriči prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka 

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Knjigapriča je dužna da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Knjigapriča je dužna da o tome obavesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Knjigapriča ne prenosi Lične podatke u druge države. 

Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naša platforma može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter ili Instagram na našoj platformi prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našoj platformi mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Poverljivost podataka i transparentnost 

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Knjigapriča će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitila u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 

Ova Politika privatnosti je dostupna na platformi.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na platformi.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na email adresu: [email protected]