Uslovi korišćenja i poslovanja


Na ovoj stranici možete se upoznati sa opštim uslovima poslovanja koji se primenjuju na ugovorne odnose između Vas i nas i druge podatke od značaja za informisanje o uslovima za obavljanje poslovanja između nas.Poštovani kupci,

Direktor društva KNJIGAPRIČA DOO NOVI SAD, sa sedištem na adresi: Bulevar Slobodana Jovanovića 1, Beograd, matični broj: 21598879, PIB: 112056793, šifra i naziv delatnosti: 5811 – izdavanje knjiga, email adresa: [email protected] (u daljem tekstu: „Knjigapriča“) je dana 23.4.2021. godine, doneo sledeće:

USLOVI KORIŠĆENJA I POSLOVANJA

Opšte odredbe

Opšti uslovi poslovanja internet platforme društva Knjigapriča sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), Zakonom o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019), Zakonom o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i našom najboljom namerom da ostvarimo saradnju na obostrano zadovoljstvo u e-poslovanju.

Ovim opštim uslovima poslovanja internet prodaje robe (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju uslove pod kojima Knjigapriča pruža usluge internet prodaje robe i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Knjigapriča i korisnika usluga (u daljem tekstu: „Korisnik“).

Opšti uslovi su obavezujući za Knjigapriča i Korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Knjigapriča i Korisnik ne ugovore drugačije.

Opšti uslovi su sastavni deo ugovora zaključenog između Knjigapriča i Korisnika.

Korisnik može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom Knjigapriča se postaje samim pristupom platformi Knjigapriča, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Prilikom svake pojedinačne kupovine, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i priznaje da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaku pojedinačnu kupovinu svakog pojedinačnog Korisnika.

Prilikom svake posete platformi i kupovini audio knjige, Korisnik će imati mogućnost da pročita i prihvati ove Opšte uslove. U slučaju da Korisnik ne prihvati korišćenje Opštih uslova, Korisniku može biti onemogućena kupovina.

Korisnik može izvršiti kupovinu na platformi Knjigapriča u slučaju da se prethodno registrovao i da je na taj način kreirao svoj nalog. Tom prilikom, Korisnik navodi samo one podatke o sebi (podaci o ličnosti) koji su neophodni za registraciju i isporuku Robe, o čemu više u Politici privatnosti.

Registrovani korisnik se predstavlja Knjigapriči svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte i na taj način pristupa svom nalogu na platformi.

Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju, o istom bez odlaganja obavesti Knjigapriču.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Roba

Knjigapriča nudi Korisnicima na prodaju audio knjige na srpskom jeziku (u daljem tekstu: „Roba“ ili „Audio knjiga“) koje su dostupne na platformi Knjigapriča.

Knjigapriča nudi Robu na teritoriji Republike Srbije i drugih država koje se nalaze na teritoriji celog sveta.

Korisnik samostalno i slobodno odlučuje da li će kupiti Robu. 

Osnovni opis Audio knjige (demo verzija Audio knjige u trajanju od 30 sekundi) Korisnik može pronaći pored svake konkretno ponuđene Audio knjige na platformi. 

Nakon donošenja odluke o kupovini, Korisnik je u obavezi da izvrši porudžbinu Audio knjige i u trenutku slanja porudžbine nastaje ugovorni odnos između Korisnika i Knjigapriča.

Knjigapriča nudi Korisnicima na prodaju audio knjige na srpskom jeziku (u daljem tekstu: „Roba“ ili „Audio knjiga“) koje su dostupne na platformi Knjigapriča.

Knjigapriča je u obavezi da odmah po prijemu porudžbine potvrdi Korisniku prijem iste, u elektronskoj formi i to na email adresu koju je Korisnik prethodno ostavio prilikom registracije, i da mu tom prilikom pošalje i link preko kog Korisnik može odmah da započne preslušavanje audio knjige.

Kada Korisnik klikne na link za preslušavanje Audio knjige, Audio knjiga automatski ostaje sačuvana na njegovom nalogu na platformi Knjigapriča, u odeljku pod nazivom „Moje Knjige“, i Korisnik je može poslušati u svakom trenutku, dokle god se nalazi tu.

Roba predstavlja digitalni sadržaj, u audio formatu, koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

Korisnik nije u obavezi da poseduje poseban softver kako bi mogao da presluša Audio knjigu niti je u obavezi da prethodno preuzme (engl. download) Audio knjigu. Korisnik može audio knjigu koju je kupio da posluša na 2 moguća načina:

1. Preko Knjigapriča platforme - https://knjigaprica.com/

2. Preko Knjigapriča mobilnih aplikacija - za iOS i Android uređaje. 

Knjigapriča obaveštava Korisnika da Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora, odnosno da nema pravo na odustanak od ugovornog odnosa, shodno zakonskim propisima, budući da je predmet ugovornog odnosa između Knjigapriča i Korisnika zapravo digitalni sadržaj koji neće biti isporučen na trajnom nosaču zapisa. Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovornog odnosa u trenutku kada na svoju email adresu, koju je prethodno ostavio prilikom registracije, dobije link za preslušavanje Audio knjige. 

Cena i plaćanje

Korisnik je dužan da kupljenu Robu plati korišćenjem platne kartice VISA, EX/MC i Maestro ili uz pomoć svog mobilnog računa - prilikom ukucavanja svog mobilnog broja i kóda koji korisnik dobije preko SMS poruke, zadužuje svoj račun. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici ili mobilni broj, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa i mobilni operateri kao i kompanija koja je napravila “payment gateway” proces plaćanja, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke ili kompanije koja je napravila “payment gateway”. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Knjigapriči. 

Knjigapriča neće arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Prodajna cena je konačna cena po jedinici Robe sa uračunatim PDV.

Prodajna cena se ističe u dinarima (RSD), u slučaju da se Roba kupuje od strane Korisnika koji se nalaze van teritorije Republike Srbije, dok se plaćanje izvršava isključivo u dinarima (RSD). U slučaju da se plaćanje cene obavlja iz inostranstva, iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Knjigapriča ni u jednom slučaju neće biti odgovoran za kurs konverzije strane valuta u dinarsku valutu kada se plaćanje vrši korišćenjem platnih kartica ili mobilnih operatera.

Knjigapriča zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu će Korisnik biti blagovremeno obavešten na platformi.

Knjigapriča će poslati elektronsku fakturu Korisniku na email adresu koju je prethodno ostavio prilikom poručivanja Robe. 

Elektronska faktura ima isto pravno dejstvo kao faktura u štampanom obliku. 

Knjigapriča nije u obavezi da elektronsku fakturu dostavi Korisniku u štampanom obliku. 

Izuzetno, na poseban zahtev Korisnika, Knjigapriča može da dostavi fakturu u štampanom obliku putem obične pošte, za šta može Korisniku da naplati troškove poštanskih usluga.

Knjigapriča nije odgovorna u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno elektronsku fakturu ili fakturu u štampanom obliku (usled kvara na računarskoj mreži ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem elektronskog računa ili računa u štampanom obliku obavesti Knjigapriču o izostanku i zatraži slanje duplikata.

Ugovor između Knjigapriča i Korisnika može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku.

Isporuka Robe

Knjigapriča je u obavezi da odmah po prijemu porudžbine potvrdi Korisniku prijem iste, u elektronskoj formi i to na email adresu koju je Korisnik prethodno ostavio prilikom registracije, i da mu tom prilikom pošalje i link preko kog Korisnik može odmah da započne preslušavanje Audio knjige. U tom trenutku, smatraće se da je isporuka Robe izvršena.

Zaštita autorskih prava

Molimo Vas da imate u vidu da je svako dalje umnožavanje ili korišćenje Robe u komercijalne svrhe, bez izričite saglasnosti Knjigapriče, izričito zabranjeno. Svako postupanje na drugačiji način, posmatraće se kao povreda ugovorne odredbe te će Knjigapriča imati pravo na naknadu prouzrokovane štete

Gubitak prava na odustanak

Korisnik nema pravo da odustane od ugovora shodno članu 37** stavu 1 tački 13 Zakona o zaštiti potrošača jer je u pitanju isporuka digitalnog sadržaja koja nije isporučena na trajnom nosaču zapisa, a isporuka je započeta posle prethodne izričite saglasnosti Korisnika i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Saobraznost Robe

Pretpostavlja se da je isporučena Roba saobrazna ugovoru:

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Korisnik koji je obavestio Knjigapriču o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Knjigapriče da otkloni nesaobraznost, bez naknade, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

U slučaju da dođe do umanjena cene ili raskida ugovora u pogledu robe, pa je Knjigapriča u obavezi da korisniku izvrši povraćaj cene u celosti ili delimično, Knjigapriča će izvršiti povraćaj isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja ili mobilnih operatera, što znači da će banka na zahtev Knjigapriče obaviti povraćaj sredstava na račun Korisnika. Korisnik u izjavi o raskidu ugovora u pogledu konkretne robe obavezan da navede i podatak iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Korisnik ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti Robe

Korisnik svoju reklamaciju može poslati Knjigapriči sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji i uz prilaganje dokaza u vidu fotografija nesaobraznosti (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 15 minuta od trenutka kada Korisnik dobije link od Knjigapriče preko kog Korisnik može odmah da započne preslušavanje audio knjige. Tom prilikom, Korisnik je dužan da pošalje i elektronsku fakturu koju je dobio od Knjigapriče, kako bi se na osnovu fakture utvrdilo koja audio knjiga je kupljena i kada.

Reklamacija se podnosi u elektronskoj formi na email adresu: [email protected] 

Knjigapriča je u obavezi da u roku od 48h od prijema Reklamacije, potvrdi Korisniku prijem Reklamacije. 

Knjigapriča je dužna da u roku od 8 dana po prijemu Reklamacije obavesti Korisnika o tome da li prihvata Reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika i konkretan predlog i rok za rešavanje Reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Knjigapriča neće uvažiti Reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni Reklamacije koje nisu podnete od strane Korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

Rešavanje eventualnih sporova

Eventualni spor između Knjigapriča i Korisnika može se rešiti i vansudskim putem (posredovanjem ili arbitražom). 

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja spora, ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava Korisnika na sudsku zaštitu.

Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O zaštiti vaših podataka, molim vas da posetite našu Politiku privatnosti.

Pridruživanje Knjigapriča zajednici - Newsletter

Prilikom registracije na Knjigapriča, korisnik je automatski registrovan na Knjigapriča newsletter - Promopriča. Korisnik može da se odjavi sa newslettera preko svog profila ili preko samog newslettera koji dobije u footeru.

Ostalo 

Knjigapriča se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svoje platfome, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja platforme Knjigapriča, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim na platformi Knjigapriča.

Knjigapriča ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

• otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;

• preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju na koje Knjigapriča objektivno ne može da utiče;

• neovlašćenog korišćenja robe od strane Korisnika;

• vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika;

• privremene ili trajne suspenzije pružanja internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;

• korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;

• preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup platformi Knjigapriča;

• dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Knjigapriče;

• trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja internet usluga Knjigapriče.

Izmene Opštih uslova

Knjigapriča zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova.

Knjigapriča se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Knjigapriča Premium - Informacije o pretplati

Knjigapriča premium predstavlja jedinstven način da se slušaju audio knjige na Knjigapriča. 

Premium korisnici se obavezuju da mesečno plaćaju fiksnu sumu (koju Knjigapriča ima pravo da menja, bez prethodnog zahteva saglasnosti od korisnika).

Kada je korisnik pretplaćen na Knjigapriča premium, sa kartice korisnika se svakog meseca (30 dana od iniciranja prve naplate) naplaćuje iznos za Knjigapriča premium mesečnu pretplatu.

Nakon toga, korisnik dobija 1 Knjigapriča kredit.

Osim dobijanja 1 Knjigapriča kredita, korisnik dobija i popust na kupovinu  dodatnih Knjigapriča kredita.

Knjigapriča token može da se iskoristi da se zameni za bilo koju audio knjigu na Knjigapriča platformi, osim, ukoliko nije naznačeno da za audio knjigu treba više tokena. 

Tokene je isključivo moguće iskoristiti preko Knjigapriča mobilnih aplikacija (iOS i Android).

Dok je na web shopu (app.knjigaprica.com) idalje moguće pojedinačno kupovati audio knjige po maloprodajnim cenama naznačenim na samom shopu. 

Više informacija o cenama audio knjiga na web shopu, pogledajte Knjigapriča web shop.

Uslovi i pravila korišćenja Knjigapriča Premium pretplate

Tip usluge: Mesečna pretplata.

Cena i plaćanje: Cena usluge iznosi 449 dinara mesečno (u ovom momentu), plaćanje se vrši karticom - unutar samih mobilnih aplikacija.

Period trajanja: Pretplata traje mesec dana od dana naplate.

Prestanak pretplate: Korisnici mogu otkazati subskripciju bilo kada, bez ikakvih penala.

Lični podaci: Prikupljamo samo podatke koje korisnik ostavi na svom profilu, koristimo ih isključivo radi identifikacije pretplaćenih korisnika.

Odgovornost: Ukoliko korisnici imaju bilo kakve probleme, molimo ih da nas kontaktiraju na [email protected].

Uslovi korišćenja: Mesečna pretplata omogućava određene pogodnosti.

Svaki korisnik može biti pretplaćen samo na 1 mesečnu pretplatu po nalogu

Zloupotreba može dovesti do legalnih akcija i potencijalnih tužbi od strane Knjigapriča. Korisnici ne smeju stalno aktivirati i deaktivirati pretplatu.

Promene uslova: Knjigapriča će pravovremeno obavestiti korisnike o svakoj promeni uslova.